Usnesení č.2/2010/VZ

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zadní Třebaň
konaného dne 24.června 2010 ve Společenském domě

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
  1. Informace starosty
  2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
Zastupitelstvo obce schvaluje:
  1. Program veřejného zasedání
  2. Volbu návrhové komise
  3. Volbu ověřovatelů zápisu
  4. Závěrečný účet obce za rok 2009 s nedostatkem, který nemá závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) ( § 10 odst.3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.).
  5. Smlouvu o výpůjčce příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ dle zák. v souladu s ust. § 27 zákona č.250/2000 Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění
  6. Dodatek č.2 „Zřizovací listiny …..“, kterým předává obec hmotný majetek k hospodaření (svěřený majetek ) příspěvkové organizaci „Základní škola a Mateřská škola Zadní Třebaň, okres Beroun“
  7. Rozpočtová opatření č.1, 2, 3

Pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.2/2010/VZ bylo schváleno jednomyslně a je platné.

Do všech citovaných materiálů je možné nahlédnout na obecním úřadě v úřední dny nebo v jiné dny - po telefonické domluvě.

Zadní Třebaň 24.června 2010

Ověřovatelé:
J. Nádvorník
M. Hejlek


Lubomír Schneider
starosta obce


Zavřít okno