Usnesení č.1/2010/VZ

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zadní Třebaň
konaného dne 1.dubna 2010 ve Společenském domě

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 1. Výroční zprávu obce za rok 2009
 2. Informace starosty
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 1. Program veřejného zasedání
 2. Volbu návrhové komise
 3. Volbu ověřovatelů zápisu
 4. Prodej pozemku v majetku Obce Zadní Třebaň, parc.č. 272 v k.ú. Zadní Třebaň, zapsaného na LV 10001
  (vyvěšeno 16.3.2010; sejmuto 1.4.2010)
 5. Prodej plynárenského zařízení v majetku obce Zadní Třebaň firmě RWE GasNet, s.r.o.
 6. Rozpočet obce v paragrafovém znění - skutečnost za rok 2009
  – příjmy – 9.875.132,66 Kč
  - výdaje – 8.854.266,29 Kč
  (vyvěšeno 16.3.2010; sejmuto 1.4.2010)

Pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.1/2010/VZ bylo schváleno jednomyslně a je platné.

Do všech citovaných materiálů je možné nahlédnout na obecním úřadě v úřední dny nebo v jiné dny - po telefonické domluvě.

Zadní Třebaň 1.dubna 2010

Ověřovatelé:
J. Nádvorník
J.Placák


Lubomír Schneider
starosta obce


Zavřít okno