Usnesení č.5/2009/VZ

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zadní Třebaň
konaného dne 17. prosince 2009 ve Společenském domě

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 1. Informace starosty
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 1. Program veřejného zasedání
 2. Rozpočtové opatření č.7 – příloha č.1
 3. Rozpočet v paragrafovém znění na rok 2010
  - přijmy ve výši 10.365 tis. Kč – příloha č.2
  - výdaje ve výši 10.365 tis. Kč – příloha č.3
 4. Převod finančních prostředků z účtu poplatků za KO částku 535 tis.Kč a částku 1 mil. Kč z běžného účtu na termínovaný účet obce
 5. Seznamu materiálu v majetku obce na vyřazení v úhrnné částce 134.763,20 Kč
  – příloha č.4
 6. Výsledek inventury majetku obce v roce 2009 - všechen majetek byl dle inventurního soupisu majetku fyzickou prohlídkou zkontrolován a souhlasí s evidencí. Výsledný inventurní soupis majetku obce – příloha č.5

Pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 5/2009/VZ bylo schváleno jednomyslně a je platné.

Do všech citovaných materiálů je možné nahlédnout na obecním úřadě v úřední dny nebo v jiné dny - po telefonické domluvě.

Zadní Třebaň 17.12.2009

Ověřovatelé:
J. Nádvorník
J.Placák


Lubomír Schneider
starosta obce


Zavřít okno