Usnesení č.4/2009/VZ

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zadní Třebaň
konaného dne 26. listopadu 2009 ve Společenském domě

Zastupitelstvo bere na vědomí:
  1. Informace starosty
Zastupitelstvo obce schvaluje:
  1. Návrh rozpočtového opatření č.5 a č.6

  2. Schvaluje OZV 1/2009, která ruší OZV 2/2008 o stanovení koeficientu na daň z nemovitosti

  3. Schvaluje účast obce na Strategickém plánu Leader (SPL) MAS Karlštejnsko o.s., Karlštejnsko, historie a příroda , jako na dlani pro období 2007-2013

  4. Schvaluje „Místní program obnovy vesnice“

  5. Schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na rok 2010 a závazku spolufinancování akce obcí

  6. Schvaluje po ověření, že Změna č.2 územního plánu obce Zadní Třebaň, není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu, za použití § 43 odst.4 a § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analitických podkladech územně plánovací dokumentace a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydání Změny č.2 územního plánu obce Zadní Třebaň.

  7. Schvaluje složení jednotlivých komisí pro inventarizaci majetku obce v roce 2009

  8. Schvaluje odpis penalizačních faktur č. 14/1998 na částku 16.215,-Kč a fa č. 1/1999 na částku 8.580,-Kč vystavených na firmu FK-Tel s.r.o. z  účtu 311 účetnictví obce.

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi:
Realizovat bod 5. – termín do 31.12.2009
Zabezpečit oznámení o vydání Změny č.2 územního plánu obce Zadní Třebaň, vyvěšením veřejné vyhlášky - termín 27.11.2009

Pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.4/2009/VZ bylo schváleno jednomyslně a je platné.

Do všech citovaných materiálů je možné nahlédnout na obecním úřadě v úřední dny nebo v jiné dny - po telefonické domluvě.

Zadní Třebaň 26.11.2009

Ověřovatelé:
J. Nádvorník
M. Hejlek


Lubomír Schneider
starosta obce


Zavřít okno