Usnesení č.3/2009/VZ

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zadní Třebaň
konaného dne 3. září 2009 ve Společenském domě

Zastupitelstvo bere na vědomí:
  1. Informace starosty
Zastupitelstvo obce schvaluje:
  1. Návrh rozpočtového opatření č.4 ke dni 31.8.2009
  2. Bezúplatný převod p.č. 1180/2 v k.ú. Zadní Třebaň o výměře 2120 m2 ze státu (FNM) na obec Zadní Třebaň
  3. Pro stavbu s názvem "III/11517 Zadní Třebaň, přestavba mostu č.11517-1"
    pro dočaný zábor: "výpůjčka části pozemků (respektive části pozemků dotčených stavbou)" p.č. 215/1 - 7m2; 499 - 137m2; 560 - 37m2; 582 - 60m2; 1043/1 - 194m2; 1045 - 432m2; 1046/1 - 9m2; 1046/3 - 15m2; 1046/4 - 9m2; 26/1 - 531m2
    pro trvalý zábor: - darovat části pozemků p.č. 582 - 2m2; 1043/1 - 20m2 a 1045 - 22m2.

Pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.3/2009/VZ bylo schváleno jednomyslně a je platné.

Do všech citovaných materiálů je možné nahlédnout na obecním úřadě v úřední dny nebo v jiné dny - po telefonické domluvě.

Zadní Třebaň 3. září 2009

Ověřovatelé:
J. Nádvorník
M. Hejlek


Lubomír Schneider
starosta obce


Zavřít okno