Usnesení č.2/2009/VZ

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zadní Třebaň
konaného dne 25. června 2009 ve Společenském domě

Zastupitelstvo bere na vědomí:
  1. Informaci starosty
  2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008
Zastupitelstvo obce schvaluje:
  1. Návrh rozpočtového opatření č.2 ke dni 30.4.2009
  2. Návrh rozpočtového opatření č.3 ke dni 24.6.2009
  3. Návrh realizace bezúplatného převodu p.č. 1180/2 v k.ú. Zadní Třebaň o výměře 2120 m2 ze státu (FNM) na obec Zadní Třebaň
  4. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2008 s výsledkem "bez výhrad"

Pro 7; proti 0; zdržel se 0

Usnesení č.2/2009/VZ bylo schváleno jednomyslně a je platné.

Do všech citovaných materiálů je možné nahlédnout na obecním úřadě v úřední dny nebo v jiné dny - po telefonické domluvě.

Zadní Třebaň 25.června 2009

Ověřovatelé:
paní Kořínková
pan Placák


Lubomír Schneider
starosta obce


vyvěšeno 2.7.2009
sejmuto