Usnesení č.1/2009/VZ

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zadní Třebaň
konaného dne 5. března 2009 ve Společenském domě

Zastupitelstvo bere na vědomí:
  1. Informaci starosty – závěrečnou zprávu o obci za rok 2008
Zastupitelstvo obce schvaluje:
  1. Návrh rozpočtového opatření č. 8 za 12/2008
  2. Návrh upraveného rozpočtu za rok 2008 v paragrafovém znění
    – přijmy 7,685.221,01 Kč
    - výdaje 6,036.839,37 Kč
  3. Návrh rozpočtového opatření č.1 rozpočtu obce na rok 2009 za 1/2009
  4. Návrh záměru obce o prodeji části pozemků p.č. 1208/1 a 1208/6 dle skutečného zaměření. Veškeré náklady s prodejem spojené jdou k tíži kupujícího.

Usnesení 1/2009/VZ bylo schváleno jednomyslně a je platné.

Do všech citovaných materiálů je možné nahlédnout na obecním úřadě v úřední dny nebo v jiné dny - po telefonické domluvě.

Zadní Třebaň 5.března 2009

Ověřovatelé:
p.Nádvorník
p.Hejlek


Lubomír Schneider
starosta obce


vyvěšeno
sejmuto