Usnesení č.5/2008/VZ

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zadní Třebaň
konaného dne 11.prosince 2008 ve Společenském domě

Zastupitelstvo bere na vědomí:
 1. Informace starosty
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 1. Prodej části pozemku (cca 60m2 – skutečnost bude dle zaměření) p.č.1346 vedený na KÚ jako ostatní komunikace na LV 10001 Obce Zadní Třebaň panu Milanu Nádhernému – majiteli sousedního pozemku p.č.1378. Veškeré náklady hradí kupující. Tato část leží mimo užívanou komunikaci a nijak se nesníží ani neomezí její průjezdnost.
 2. Rozpočtová opatření č.6 za období 10/2008 a č.7 za 11/2008
 3. Rozpočet obce v paragrafovém znění na rok 2009
  - příjmy 9.209 tis.Kč
  - výdaje 9.209 tis.Kč
 4. Obecně závaznou vyhlášku 3/2008 – stanovení poplatku za svoz KO
 5. Návrh na vyřazení – likvidaci materiálu v majetku Obce Zadní Třebaň v celkové výši 101.754,-Kč
 6. Převod finančních prostředků ve výši 545 tis.Kč z účtu poplatků za KO na účet termínovaného vkladu

pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 5/2008/VZ bylo schváleno jednomyslně a je platné.

Do všech citovaných materiálů je možné nahlédnout na obecním úřadě v úřední dny nebo v jiné dny - po telefonické domluvě.

Zadní Třebaň 11.12.2008

Ověřovatelé:
p.Nádvorník
p.Hejlek


Lubomír Schneider
starosta obce