Usnesení č.4/2008/VZ

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zadní Třebaň konaného dne 16.října 2008 ve Společenském domě

Zastupitelstvo bere na vědomí:

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 4/2008/VZ bylo schváleno jednohlasně a je platné.

Do všech citovaných materiálů je možné nahlédnout na obecním úřadě v úřední dny nebo v jiné dny - po telefonické domluvě.

Ověřovatelé:
p.Nádvorník
p.Hejlek
Lubomír Schneider
starosta obce