Usnesení č.1/2008/VZ

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zadní Třebaň

konaného dne 20. března 2008 ve Společenském doměZastupitelstvo obce bere na vědomí:


Výroční zprávu za rok 2007

Kontrolu Usnesení č. 4/2007/VZ ze dne 27.12. 2007Zastupitelstvo obce schvaluje:


Návrh upraveného rozpočtu na rok 2007 – příjmy ve výši 7,310.721,- Kč

Návrh upraveného rozpočtu na rok 2007 – výdaje ve výši 6,204.587,- Kč

Návrh na udělení „Čestného občanství“ Obce Zadní Třebaňpaní Margitě Rytířové a
Ing. Františku Šedivému

Návrh OZV 1/2008 určení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Návrh záměru odkoupení p.č. 2063 o výměře 24m2 v k.ú. Zadní Třebaň za celkovou cenu 1,-Kč


Pro 8
Proti 0
Zdržel se 0


Usnesení č.1/2008/VZ bylo schváleno jednohlasně a je platné.


Do všech citovaných materiálů je možné nahlédnout na internetových stránkách obce Zadní Třebaň nebo na obecním úřadě v úřední dny nebo v jiné dny - po telefonické domluvě.

Ověřovatelé: p.Hejlek
p.Placák


Lubomír Schneider

starosta obce