Usnesení č.6/2006 z veřejného zasedání zastupitelstva
 obce Zadní Třebaň

 konaného dne 14.prosince 2006 od 18.oo hod ve Společenském domě

Zastupitelstvo bere na vědomí:

 - dodatečný slib nově zvoleného zastupitele p.Jiřího Nádvorníka
 ( z důvodů imobility neskládal slib při ustavujícím veř.zasedání )
 - provedení inventur na majetku obce v roce 2006
 - uzavření veřejnoprávní smlouvy – přestupková řízení s Město Beroun

Zastupitelstvo schvaluje:

 - rozpočtové opatření č.2 rozpočtu obce na rok 2006- dle přílohy
 - upravený rozpočet roku 2006 – dle přílohy
 - rozpočet obce na rok 2007 ( příjmy a výdaje ) – dle přílohy
 - veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Zadní Třebaň a Městem Beroun na
 úseku projednávání přestupků od 1.1.2007 na dobu neurčitou
 - vyřazení majetku – inventury roku 2006 – dle návrhu na vyřazení majetku - dle přílohy

 
 pro 8 proti 0 zdržel se 0

Veškeré přílohy si může zájemce prohlédnout na OÚ v úřední dny , v ostatní dny dle telefonické domluvy.

V Zadní Třebani 14.prosince 2006

Ověřovatelé zápisu: M.Hejlek,  J.Placák

Starosta obce: L.Schneider

Zavřít okno