Usnesení č. 5/2006
 z veřejného ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zadní Třebaň  konaného dne 2.11.2006 ve Společenském domě


Ustavující zasedání bere na vědomí:

 • Zprávu mandátové komise
 • Složení slibu členů zastupitelstva obce
 • Předání Osvědčení o zvolení členům zastupitelstva obce
 • Zprávu nově zvoleného starosty obce
 • Zprávu o plnění rozpočtu obce za 1-9/2006
 • Odměňování členů zastupitelstva obce

 

Ustavující zasedání schvaluje:

 • Stávající jednací řád zastupitelstva obce
 • Volbu starosty obce
 • Volbu místostarosty obce
 • Volbu komisí a výborů obce
 • Jmenování zvláštního orgánu „stavební“
 • Jmenování inventarizačních komisí
 • Zadání změny č.2 ÚP obce Zadní Třebaň   
 • Zamítnutí žádosti pani L.Dolejšové zahrnout pozemek p.č. 2045/15 do
 zástavbového území obce ( změna ÚP)

  Pro 8 proti 0 zdržel se 0

 Usnesení č. 5/2006 bylo schváleno 8 hlasy a je platné.

Ověřovatelé: H.Tučková, J. Placák

Lubomír Schneider, starosta obce
   


Zavřít okno