Usnesení č. 4/2006
ze zasedání zastupitelstva obce Zadní Třebaň konaného dne 31.8.2006

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) bezúplatně převzít od ČR – zastoupenou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových – pozemky p.č. 1170 (o výměře 99 m2) a p.č. 1171 ( o výměře 41 m2 ) nacházející se na k.ú. obce Zadní Třebaň, do majetku Obce – na list vlastnictví 10001
2)  nerealizovat úpravu ( pokládkou obalovaného kameniva OKS II) obecní komunikace v ulici Na Bořích p.č. 1694 navazující na p.č. 1812/14 tamtéž z důvodů vysokých nákladů ( 237 tis. Kč) při nízké finanční spoluúčasti ( 10%) – 3 rodin ( 8 obyvatel ).

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se:0

Usnesení č. 4/2006 bylo přijato a je platné.


Ověřovatelé zápisu: I.Horáková, J.Nádvorník

Starosta obce: L.Schneider

 


Zavřít okno