Usnesení č.2/2006
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 11.května 2006 od 18.oo hod ve Společenském domě v Zadní Třebani


Zastupitelstvo obce bere na vědomí

1)Výroční zprávu obce za rok 2005

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1)Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005
2)závěrečný účet obce– bez výhrad
3)OZV 1/2006 – ceny za separovaný a komunální odpad pro rok 2006
4)prodej části (73 m2) pozemku p.č. 828 – ulice K Voškovu manželům
 Sodomkovým aKahánkovým


Hlasování k usnesení

 
pro: 7 proti: 0 zdržel se : 0


Usnesení č.2/2006 bylo schváleno 7 hlasy a je platné.

 L.Schneider
starosta


Zavřít okno