Usnesení č.1/2006
zastupitelstva obce Zadní Třebaň z veřejného zasedání konaného 5.ledna 2006 od 18.oo do 20.3o hod.ve Společenském domě v Zadní Třebani

Zastupitelstvo obce schvaluje:

- program veřejného zasedání
- změnu č.1 Územního plánu obce Zadní Třebaň
- úpravu rozpočtu roku 2005 příjmy - výdaje
- Obecně závaznou vyhlášku č.1/2006 - stanovení ceny za KO na rok 2006
- zadání projektu Sportovního areálu k dohotovení
- rozpočet na rok 2006 - příjmy - výdaje

Hlasování k usnesení
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.1/2006 bylo schváleno 6 hlasy a je platné.

Starosta obce: L.Schneider


Zavřít okno