Obec Zadní Třebaň

erb
Návrh rozpočtu na rok 2011 - příjmy v tis. Kč
Název paragraf položka návrh 2011
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1111 1 100
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd.činnosti 1112 200
Daň z příjmů fyz. osob z kap.výnosů 1113 80
Daň z příjmů práv.osob 1121 1 050
Daň z příjmů práv.osob za obce 1122 1 550
Daň z přidané hodnoty 1211 2 100
Poplatek za KO 1337 550
Poplatek ze psů 1341 11
Poplatek za lázeňský nebo rekr.pobyt 1342 10
Poplatek za užívání veř.prostranství 1343 2
Poplatek ze vstupného 1344 5
Poplatek z ubyt. Kapacity 1345 3
Poplatek za VHP 1347 75
Odvod z výtěžku provozování loterií 1351 15
Správní poplatky 1361 55
Daň z nemovitostí 1511 400
příjmy od dlužníků za real. záruk 2481 15
Ni př.dot.ze st.r.v rám.souh.dot. 4112 200
Ni př.dotace od obcí 4121 30
Převody z rozp.účtů 4134 580
Činnosti knihovnické 3314
příjmy z poskytování služeb 2111 1
Zál.kultury,církví a sděl.prostředků 3399
příjmy z prodeje zboží 2112 1
Nebyt.hospodářství 3613
příjmy z pronájmu ost.nem. A jejich částí 2132 130
Pohřebnictví 3632
příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 2111 4
Sběr a odvoz KO 3722
Ostatní ned.příjmy -separ.odpad 2329 90
Činnost místní správy 6171
příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 2111 10
Příjmy z prodeje ost. dl.hm.majetku 3113 120
příjmy a výdaje z úvěrů a fin.operací 6310
příjmy z úroků 2141 30
příjmy z podílů na zisku a dividend 2142 20
přijaté neinvestiční dary 2321 40
Dorovnání z účtu obce 4 133
Celkem: 12 610


v Zadní Třebani dne 3. 12. 2010
S. Balíček, starostaVyvěšeno na pevné i elektronické úřední desce dne: 6. 12. 2010
Sejmuto dne: 21. 12. 2010


Zavřít okno