Rozpočet na rok 2009 - příjmy - skutečnost
Název paragraf položka po změně v Kč skutečnost v Kč
Daň z přijmů fyz.osob ze záv.činnosti 1111 853 941,00 853 941,14
Daň z přijmů fyz.osob ze sam.výd.činnosti 1112 241 796,00 241 795,75
Daň z přijmů fyz. osob z kap.výnosů 1113 82 338,00 82 337,59
Daň z přijmů práv.osob 1121 999 064,00 999 063,38
Daň z příjmů práv.osob za obce 1122 85 260,00 85 260,00
Daň z přidané hodnoty 1211 2 064 965,00 2 064 965,37
Poplatek za KO 1337 551 583,00 551 583,00
Poplatek ze psů 1341 10 465,00 10 465,00
Poplatek za lázeňský nebo rekr.pobyt 1342 28 522,00 28 522,00
Poplatek za užívání veř.prostranství 1343 1 330,00 1 330,00
Poplatek ze vstupného 1344 4 056,00 4 056,00
Poplatek z ubyt. Kapacity 1345 6 485,00 6 485,00
Poplatek za VHP 1347 100 660,00 100 660,00
Odvod z výtěžku provozování loterií 1351 16 502,00 16 502,00
Správní poplatky 1361 85 050,00 85 050,00
Daň z nemovitostí 1511 432 260,00 432 259,68
Přijmy od dlužníků 2481 20 770,00 20 767,51
NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st. 4111 12 204,00 12 204,00
Ni př.dot.ze st.r.v rám.souh.dot. 4112 106 500,00 106 500,00
Ost.NI př.trans.ze stát.rozp. 4116 71 337,00 71 337,00
Ni př.dotace od obcí 4121 0,00 0,00
NI př.transf.od krajů 4122 3 470,00 3 470,00
Převody z rozp.účtů 4134 3 535 000,00 3 535 000,00
Přijmy z poskytování služeb 3314
knihovna 2111 770,00 770,00
Příjmy z prodeje 3399
záležitosti kultury 2112 1 200,00 1 200,00
Nebytové hospodářství 3613
Přijmy z pronájmu ost.nem. A jejich částí 2132 168 387,00 168 387,00
Veřejné osvětlení - ostat.nedaň.přijmy 3631 2132 2 095,00 2 095,00
Pohřebnictví 3632
Přijmy z poskytovaných služeb a výrobků 2111 10 620,00 10 620,00
Plynový řad 3633
nájem 2133 0,00 0,00
Územní plán-přijmy z poskyt.služeb 3635 2111 11 000,00 11 000,00
Kom.služby - přijmy z pronájmu pozemků 3639 2131 13 000,00 13 000,00
přijmy z prodeje pozemků 3639 3111 91 000,00 91 000,00
Sběr a odvoz KO 3722
Ostatní ned.přijmy -separ.odpad 2329 67 816,00 67 815,00
Činnost místní správy 6171
Přijmy z poskytovaných služeb a výrobků 2111 7 294,00 7 294,00
Přijmy a výdaje z úvěrů a fin.operací 6310
přijmy z úroků 2141 47 706,00 47 707,24
přijmy z podílů na zisku a dividend 2142 60 690,00 60 690,00
přijaté neinvest.dary 2321 80 000,00 80 000,00
Dorovnání z účtu obce 0,00 0,00
Celkem přijmy v Kč 9 875 136,00 9 875 132,66
Plnění rozpočtu 11.3.2010 Schneider

Vyvěšeno 16.3.2010
Sejmuto 1.4.2010


Zavřít okno