Výroční zpráva za rok 2006

dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím , v platném znění (dále jen „zákon“), musí každý povinný subjekt vždy zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona. V roce 2006 byly podány 3 písemné žádosti o poskytnutí informace přímo na OÚ 9 žádostí prostřednictvím e-mailu.

Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti, a tudíž nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí. V souladu se zákonem je zpracována vnitřní směrnice č. 7/1999, která konkretizuje realizaci tohoto zákona v podmínkách povinného subjektu Obce Zadní Třebaň jehož výkonnou složkou je OÚ Zadní Třebaň Žádosti o poskytnutí informace jsou ústní nebo písemné.

Ústní žádost je neprodleně ústně vyřízena a o jejím podání se nevede žádná písemná evidence. V případě, že není možno žádost vyřídit neprodleně nebo hrozí vznik jakéhokoli sporu spojeného s jejím poskytnutím, využitím nebo výkladem, nebo jsou s poskytnutím informace spojeny zvýšené náklady, je nutné požadovat od žadatele žádost písemnou s uvedením všech náležitostí, které má písemná žádost obsahovat. Písemná žádost je základní způsob podání žádosti o poskytnutí informace dle zákona. Jednotlivé žádosti a následné odpovědi na tyto žádosti jsou evidovány pracovníkem kanceláře Obecního úřadu Informace povinně zveřejňované dle § 5, odst. 1 zákona jsou umístěny jednak na vývěsce – na vratech obecního úřadu, na internetové úřední desce ( zák. č.500/2004 Sb. – Správní řád )a jednak jsou k dispozici v kanceláři Obecniho úřadu Informace důležité pro občany obce jsou zveřejňovány i jinými způsoby, a to prostřednictvím tisku nebo prostřednictvím místního rozhlasu a na internetových stránkách obce  

Lubomír Schneider
starosta obce

Zadní Třebaň 15.1.2007