Obecní úřad - Mimořádné události
Zadní Třebaň Zadní Třebaň

Mimořádné situace

Jak se chovat v mimořádných situacích

Při dopravní nehodě
·  zabezpečit jakýmkoliv způsobem předání informace kterékoliv složce IZS Využijte - telefonu (známá tísňová čísla 158, 155, 150)
·  prostřednictvím vzkazu po jiné osobě
·  nebo pomocí rádiového spojení občanského pásma, CB radiostanice 9 kanál, který je trvale monitorován u operačního a informačního střediska (OPIS) HZS

Hlášení o nehodě by mělo obsahovat tyto informace:
·  místo nehody (orientační body místa)
·  zda došlo k újmě na zdraví (pravděpodobný počet raněných, případně počet usmrcených)
·  zda v důsledku nehody nedochází k úniku ropných látek
·  zda je přepravní prostředek označen oranžovou tabulí nebo jinou výstražnou značkou
·  kdo nehodu oznamuje
·  případně další podrobnosti
·  poskytněte podle svých schopností první pomoc
·  zabraňte podle možnosti dalšímu rozšíření nehody jinými účastníky provozu
·  dle možnosti zabraňte úniku ropných látek
·  v případě přepravy nebezpečných látek se k havarovanému prostředku nepřibližujte! Snažte se přečíst o jakou látku jde nebo přečíst čísla v oranžové obdélníkové tabulce. Tato čísla uveďte v hlášení o nehodě
·  vyčkejte do příjezdu policie a záchranných složek

Kontakty
Policie ČR OŘ Beroun - tel: 974 872 229, tísňová linka: 158

 
Více informací na webových stránkách MV ČR ikonka "Občan v mimořádných situacích" http://www.mvcr.cz/Při epidemiích a nákazách
·  důsledné dodržování osobní hygieny
·  v případě onemocnění nebo podezření na infekční onemocnění vyhledejte ihned pomoc u orgánů zdravotnické, hygienické nebo veterinární služby

Původci infekčních onemocnění získali po dobu svého několik miliónů let trvajícího vývoje vlastnosti parazitů lidí a zvířat. V jejich organismech nalézají zárodky vhodné podmínky pro rozmnožování. Člověka nebo zvíře, ve kterém se původci nákaz zdržují, rozmnožují nebo z něj vylučují nazýváme v přirozených podmínkách zdrojem nákazy. Zdrojem nákazy je tedy infikovaný člověk nebo zvíře (akutně nemocný, skrytě nemocný, v rekonvalescenci či nosič choroboplodných zárodků). Proces šíření nákazy pokračuje přenosem choroboplodných zárodků ze zdroje na vnímavého jedince. Přenos nakažlivých onemocnění může být přímý (přímým stykem) např. u pohlavních nákaz vč. AIDS, zvláštním příkladem přímého přenosu je poranění zvířetem (např. vzteklina) a přenos z matky na plod (např. AIDS, toxoplasmóza apod.), nebo nepřímý:
·  znečištěnými předměty (nádobí, kapesníky, prádlo apod.)
·  vzduchem - vdechnutím a proniknutí mikrobů na sliznici a kůži (např. chřipkové onem., meningokoková meningitida t. j. nejzávažnější hnisavý zánět mozku apod.)
·  požitím potravin a vody s choroboplodnými zárodky (např. salmonelózy a některé ostatní střevní nákazy, žloutenka typu A apod.)
·  přisátím infikovaného klíštěte nebo bodnutím infik. hmyzem (klíšťový zánět mozku, lymská borrelióza apod.)

Vnímavý jedinec je třetím a posledním článkem epidemického procesu. Na vnímavosti člověka závisí, zda u něj onemocnění proběhne akutně nebo skrytě. Vnímavost je protikladem imunity - odolnosti.

Protože každý výskyt infekčního onemocnění předpokládá přítomnost zdroje nákazy a její přenos na vnímavé obyvatelstvo, je boj proti každé infekční nákaze zaměřen na:
·  izolaci nemocných nebo nosičů
·  účinnou léčbu nemocných
·  vyhledávání kontaktů a dalších možných zdrojů nákazy
·  karanténu osob podezřelých z nákazy včetně zvýšeného zdrav. dozoru lékařem
·  vyhubení zvířecích zdrojů nákazy

Přenos nákazy lze znemožnit nebo omezit dodržováním základních hygienických zásad, desinfekcí, příp.desinsekcí a deratizací v ohnisku nákazy. Vnímavého jedince lze zbavit vnímavosti očkováním, eventuálně profylaktickým podáváním preparátů (léků) osobám podezřelým z nákazy.
Kontakty:
OÚ Zadní Třebaň  tel: 257 721 399      e-mail: 
starosta@zadnitreban.cz
Veterinární inspektorát Beroun - tel: 311 622 012
Okresní hygienická stanice - tel: 311 621 196, 311 623 755
Zdravotnická záchranná služba - tel: 311 622 297 (dispečink), 311 622 419
Hasičský záchranný sbor - tel: 311 622 905, 311 622 036 (odd. ochrany obyvatelstva)

Více informací na webových stránkách MV ČR ikonka "Občan v mimořádných situacích" http://www.mvcr.cz/


Při evakuaci
Evakuace je jedním z opatření, které bude vydáno vždy, pokud nebude zajištěna ochrana osob v místech jejich pobytu jiným způsobem.

Evakuaci vyhlašují:
·  v místě zásahu vedoucí záchranné složky IZS, organizace apod. (Informace: Územní odbor Hasičského záchranného sboru Beroun tel: 311 622 905, 311 623 292 nebo 311 622 036 - oddělení ochrany obyvatelstva)
·  v obci orgán samosprávy (Informace: Obecní úřad  Zadní Třebaň   tel: 257 721 399 )
·  pro území více obcí hejtman krajského úřadu

Důvodem pro vyhlášení evakuace může být:
·  nebezpečí zamoření chemickými látkami
·  povodeň nebo zátopová vlna
·  požár
·  hrozící výbuch
·  stavební narušení objektu apod.

Podle okolností i důvodů k evakuaci budou rozdílné časové možnosti a materiální prostředky k jejímu provedení.

Po vyhlášení evakuace:
·  zachovejte klid a rozvahu
·  přesvědčte se zda i vaši sousedé o tomto opatření vědí
·  připravte si nejnutnější věci (doklady, cennosti, léky apod.)
·  podle časových možností zabezpečte zvířectvo, majetek a sledujte další pokyny, informace ve sdělovacích prostředcích, místním rozhlase apod.
·  uhaste otevřený oheň v kamnech, krbech a podobně
·  před opuštěním objektu uzavřete hlavní přívod vody, plynu a vypněte elektrický proud
·  opusťte s připravenými věcmi místo pobytu
·  svým přístupem buďte nápomocni k hladkému průběhu evakuace
·  dodržujte pokyny pracovníků samosprávy, složek IZS a orgánu státní správy
·  zabraňte panice
Jednejte lidsky! Přesvědčte se, zda ve vaší blízkosti nejsou ohroženi lidé staří, nemocní, neschopni pohybu. Postarejte se o děti bez dozoru !
Více informací na webových stránkách MV ČR ikonka "Občan v mimořádných situacích" http://www.mvcr.cz/


Při povodních a zátopové vlně
Při povodni:
·  průběžně sledovat vývoj situace, informace o vyhlášených stupních pohotovosti získáte ze sdělovacích prostředků, orgánu obce nebo státní správy (Informace: OÚ Zadní Třebaň   tel: 257 721 399 , 724 180 055 , MěÚ Beroun - odbor životního prostředí tel: 311 654 270, 311 654 272, 311 654 274 nebo úsek krizového řízení a civilní ochrany telefon, fax a záznamník: 311 630 211, Územní odbor Hasičského záchranného sboru tel: 311 622 905, 311 623 292 nebo 311 622 036 - oddělení ochrany obyvatelstva) 
I. ·  Stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI (o tomto stupni jsou orgány samosprávy informovány cestou okresního úřadu)
II. Stupeň povodňové aktivity = STAV POHOTOVOSTI (je zajištěna trvalá pohotovost, zasedá povodňová komise, jsou přijímána opatření)
III. Stupeň povodňové aktivity = STAV OHROŽENÍ (realizace plánovaných opatření ke snížení ohrožení životů a majetku)
·  odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný materiál
·  odvést do bezpečí domácí a hospodářská zvířata
·  uzavřít hlavní přívod plynu a elektřiny
·  přemístit majetek do prostor, které nejsou ohroženy
·  uposlechnout pokynů orgánu obce

Při zátopové vlně:
·  tato situace může vzniknout v důsledku narušení nebo rozrušení vodních přehrad na řece Vltavě
·  informace o důsledcích zatopení, času příchodu zátopové vlny, předpokládané doby zatopení, určené komunikace k evakuaci a místa soustředění obyvatel získáte u příslušného obecního úřadu  
·  opustit včas ohrožený prostor za dodržení zásad pro evakuaci obyvatel
·  důsledně dbát pokynů orgánů obce
Více informací na webových stránkách MV ČR ikonka "Občan v mimořádných situacích" http://www.mvcr.cz/Při požáru
·  vyhlásit "POŽÁRNÍ POPLACH" zvoláním "HOŘÍ" !!!, informovat hasičský záchranný sbor (HZS) na telefon 150, nebo příslušnou ohlašovnu požárů
·  prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby nebo zvířata, pokud ano, tak zabezpečte jejich vyvedení
·  zastavte přívod plynu a vypněte elektrický proud !!!
·  vezměte nejnutnější osobní věci (doklady, peníze, léky a podobně) a požárem ohrožený prostor opusťte !
·  vyneste předměty, které působením požáru mohou zvýšit jeho aktivitu nebo vyvolat výbuch a zvýšit škodlivost vznikajících plynů
·  z blízkosti požáru zajistěte odstranění překážek omezujících zásah hasičských sborů a dalších záchranných jednotek
·  nezdržujte se v těsné blízkosti požáru
·  při požáru vícepodlažního obytného domu je třeba, aby majitelé jednotlivých bytů byli k dispozici hasičským jednotkám k poskytnutí informací a k případné prohlídce bytu
·  do příjezdu hasičů je každý povinen podle rozsahu požáru jej omezit nebo likvidovat
·  pamatujte, že záleží na každém jak se zachová a jak bude rozhodný. Svým postojem je mnohdy schopen zabránit vyšším škodám nebo případným ztrátám na životech spoluobčanů
Druh ručního hasícího přístroje Je vhodný na hašení Je nevhodný k hašení Poznámka
VODNÍHASICÍ PŘÍSTROJ Pevných látek - dřevo, papír, seno, sláma, textil Hořlavých kapal. benzín, nátěrové hmoty, nafta, ředidla Nepoužívat na zařízení pod elektrickým proudem
PĚNOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ Pevných látek - dřevo, papír, seno, sláma, textil, plasty Polárních kapal. aceton, alkoholy, líh, étery Nepoužívat na zařízení pod elektrickým proudem, k hašení lehkých kovů
PRÁŠKOVÝHASICÍ PŘÍSTROJ Pevných látek - (dřevo apod.), hořlavých kapal. plynů a el. zařízení Hořlav. prachů, hašení jemné mechaniky a točivých strojů Nepoužívat na lehké kovy, (hliník. sl. hořčíkové slitiny)
HALONOVÝHASICÍ PŘÍSTROJ Hořlavé kapaliny el. zařízení pod proudem počítačové techniky  Požáru pevných látek, nesmí se používat k hasení požárů leh. kovů V uzavřených prostorech možnost vzniku toxických plynů
SNĚHOVÝHASICÍ PŘÍSTROJ Hořlavé kapaliny, hořlavé plyny a el. zařízení pod proudem  Rozvířitelné látky - piliny, hoblovačky, cukr, mouka apod. Nebezpečí vzniku omrzlin
 
·  Kontakt: HZS  Řevnice  257 720 454 ,  Územní odbor Hasičského záchranného sboru Beroun tel: 311 622 905, 311 623 292 nebo 311 622 036 (oddělení ochrany obyvatelstva) 
Více informací na webových stránkách MV ČR ikonka "Občan v mimořádných situacích" http://www.mvcr.cz/Při úniku nebezpečné látky
V takovéto mimořádné situaci bude vyhlášen signál KATASTROFA pomocí sirén nebo jinými dostupnými prostředky:
·  městský rozhlas
·  rozhlasové vozy
·  veřejné sdělovací prostředky

Poplach vyhlašuje:
a - původce mimořádné situace
b - obec v rámci svého katastru
c - krajský úřad podle charakteru a rozsahu nebezpečí plošně v ohroženém území

Pokyny pro občana v zástavbě:
·  vraťte se okamžitě domů nebo vstupte do nejbližšího domu, který pro vás vytváří důležitou ochranu
·  pokud je to možné, tak se zdržujte v prostorách na odvrácené straně od zdroje úniku
·  nemá-li místnost přívod vody, přineste ji ve vhodné nádobě zhruba v množství 3 - 5 litrů
·  zavřete dveře, okna a ventilační otvory, utěsněte je izolační páskou
·  zachovejte klid a neopouštějte ochranné prostory do doby vydání pokynu k jejich opuštění
·  pokud je možnost naslouchejte rozhlasu, televizi
·  v případě průniku škodliviny do místnosti, přitiskněte si navlhčené tampony nebo kapesník k ústům a nosu, přes tento jednoduchý "filtr" zvolna dýchejte

Konec "POPLACHU" bude vyhlášen všemi dostupnými prostředky
·  vyvětrejte úkrytové prostory
Pokyny pro občany v nezastavěném prostoru:
·  ve volném prostoru, kde není možnost využít izolačních vlastností staveb se snažte opustit ohrožené území kolmo na směr přízemního větru

Konec "POPLACHU" bude vyhlášen všemi dostupnými prostředky
·  dále se řiďte pokyny orgánu obce nebo záchranných složek
·  nechte se odborně vyšetřit lékařem i když si myslíte, že u Vás nedošlo k poškození zdraví

Kontakty:
- HZS Řevnice  tel: 257 720 454 , OÚ Zadní Třebaň  257 721 399
- Územní odbor Hasičského záchranného sboru Beroun tel: 311 622 905, 311 623 292 nebo 311 622 036 (oddělení ochrany obyvatelstva)
- Městský úřad Beroun - odbor životního prostředí tel: 311 654 270, 311 654 272, 311 654 274 nebo úsek krizového řízení a civilní ochrany telefon, fax a záznamník 311 630 211

Více informací na webových stránkách MV ČR ikonka "Občan v mimořádných situacích" http://www.mvcr.cz/